Викривачі корупції

Положення про заохочення викривачів

«ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ»

стосовно поліцейських, державних службовців та інших працівників структурних підрозділів апарату Департаменту патрульної поліції та його територіальних (відокремлених) підрозділів.

ШАНОВНИЙ ВИКРИВАЧУ!

На цій сторінці Ви можете залишити повідомлення відділу запобігання корупції Департаменту патрульної поліції про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), учинених поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками структурних підрозділів апарату Департаменту патрульної поліції та його територіальних (відокремлених) підрозділів.

 

 

Порядок розгляду повідомлень

 

Відповідно до ч. 3 ст. 53-2 Закону повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, здійснене через зовнішні або внутрішні канали повідомлення такої інформації, підлягає попередньому розгляду уповноваженою особою у строк не більше десяти робочих днів з дня внесення цієї інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

З урахуванням графіка черговості підключення організацій до Порталу організації, які ще не підключені до Порталу, мають розглядати повідомлення, які надійшли будь-якими каналами повідомлень, у строки, визначені ст. 53-2 Закону, з дня надходження такого повідомлення до організації.

У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не відповідає вимогам цього Закону, його подальший розгляд здійснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення.

Усі повідомлення, які отримані організаціями з дати початку роботи Порталу до моменту їх фактичного підключення до Порталу, мають бути внесені до Порталу протягом 40 робочих днів з моменту надання Національним агентством доступу керівнику організації до Порталу.

Відповідно до ч. 2 ст. 53-2 Закону вимоги до повідомлень (у тому числі анонімних) та порядок їх розгляду визначаються Законом.Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені.

Так, в абз. 6 та 11 ч. 1 ст. 1 Закону передбачено такі види правопорушень:корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність (зокрема, відповідно до примітки до ст. 45 КК України корупційними кримінальними правопорушеннями вважаються кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 368-5, 369, 369-2 КК України);

правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Інші порушення Закону – це порушення встановлених Законом вимог, заборон та обмежень, які не підпадають під корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та за які особа може нести дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Згідно з пп. 6, 8 ч. 6 ст. 13-1 Закону одним із основних завдань уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) є розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях, а також інформування керівника відповідного органу спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Таким чином, саме на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) відповідного органу покладено обов’язок розгляду повідомлень, отриманих внутрішніми каналами, оцінка наявності фактичних даних у повідомленні.

Крім того, в юридичних особах, зазначених у ч. 2 ст. 62 Закону, розгляд повідомлень зазвичай покладається на особу, відповідальну за реалізацію антикорупційної програми.

Під час попереднього розгляду повідомлення уповноважені підрозділи (уповноважені особи) відповідно до  ч. 2 ст. 53-9 Закону мають право:

 • витребувати від інших структурних підрозділів організації документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити їх копії;
 • викликати та опитувати осіб, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені викривачем факти, у тому числі керівника, заступників керівника організації;
 • вносити подання керівнику організації про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення Закону;
 • виконувати інші визначені законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав та свобод.

Попередній розгляд повідомлень, поданих через зовнішні або внутрішні канали повідомлення, відбувається у строк не більше десяти робочих днів з дня внесення інформації до Порталу.

Якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не відповідає вимогам Закону (тобто не містить фактичних даних, які можуть бути перевірені), його подальший розгляд здійснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення (абз. 2 ч. 3 ст. 53-2 Закону). У такому випадку виконавцем повідомлення слід визначити відповідний структурний підрозділ.

У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не належить до компетенції організації, до якої надійшло, його розгляд припиняється. Про це необхідно поінформувати особу, яка здійснила повідомлення, та роз’яснити, до компетенції якого органу або юридичної особи належить розгляд чи розслідування фактів, викладених у повідомленні (абз. 3 ч. 3 ст. 53-2 Закону).

У разі якщо під час проведення попереднього розгляду виявляються ознаки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, матеріали передаються відповідному спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції або Державному бюро розслідувань (абз. 7 ч. 3 ст. 53-2 Закону).

При цьому відповідно до ч. 6 ст. 53 Закону посадові і службові особи організацій у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідної організації зобов’язані у межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції (з урахуванням положень ст. 216 КПК України та ст. 255 КУпАП).

У такому випадку під «працівниками відповідної організації» потрібно розуміти працівників самої організації, а також  підвідомчих організації працівників підприємств, установ та організацій.

Таким чином, повідомлення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції може бути здійснено як при отриманні повідомлення, так і при виявленні порушень під час попереднього розгляду такого повідомлення (за результатами проведеної перевірки чи розслідування викладених у повідомленні фактів).

У разі непідтвердження фактів, викладених у повідомленні, керівник або працівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа), відповідальна  за проведення попереднього розгляду, може підготувати висновок (довідку, доповідну або службову записку) на ім’я керівника органу про те, що викладені у повідомленні відомості  не підтвердились.

Якщо за результатами попереднього розгляду повідомлення викладена у ньому інформація підтверджується, винні особи притягаються до дисциплінарної відповідальності уповноваженим на це суб’єктом організації.

У такому випадку керівник або працівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) має право внести подання керівнику організації, у якому зазначити результати попередньої перевірки та наголосити на необхідності притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності за порушення  Закону.

Дисциплінарне провадження за повідомленням проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попереднього розгляду. Якщо в зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, строк дисциплінарного провадження може бути продовжено до 45 днів. Повторне продовження строку внутрішньої перевірки не допускається.

Водночас процедура здійснення дисциплінарних проваджень стосовно окремих категорій посад регулюється спеціальним законодавством (Законами України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Дисциплінарним статутом служби цивільного захисту, Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ, Дисциплінарним статутом Національної поліції України тощо).

При цьому в проєкті наказу (розпорядження) про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення,  інших порушень вимог Закону, який готує кадрова служба та візує уповноважена особа, рекомендуємо  вказувати, які саме вимоги Закону порушено (із зазначенням конкретної статті Закону).

Звертаємо увагу, що відповідно до абз. 9 ч. 3 ст. 53-2 Закону особі, яка здійснила повідомлення, надається детальна інформація про результати попереднього розгляду, а також дисциплінарного провадження (якщо воно проводилося) у триденний строк з дня завершення відповідного розгляду чи провадження.

 

 

 

Особливості перевірки окремих видів повідомлень

 

Крім загального порядку перевірки повідомлення, ст. 53-2 Закону передбачає окремий порядок розгляду для повідомлень залежно від суб’єкта, про якого повідомляється, чи інформації, яка міститься в повідомленні.

Якщо повідомлення подане стосовно уповноваженої особи організації, до якої воно надійшло, порядок розгляду такого повідомлення визначається керівником відповідної організації (абз. 4 ч. 3 ст. 53-2 Закону).

Під «уповноваженою особою» у цьому випадку слід розуміти керівника уповноваженого підрозділу або уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

Керівник організації може визначити відповідальним за розгляд повідомлення інший структурний підрозділ організації (юридичну службу, підрозділ внутрішнього контролю або власної безпеки).

У разі якщо повідомлення містить інформацію про вчинення уповноваженою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, керівник організації зобов’язаний у межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Про результати розгляду повідомлення обов’язково інформується особа, яка здійснила повідомлення.

 • Якщо повідомлення подано стосовно керівника організації, таке повідомлення у триденний строк надсилається суб’єкту, уповноваженому здійснювати розгляд чи розслідування фактів, викладених у повідомленні, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення (абз. 5 ч. 3 ст. 53-2 Закону). Таким суб’єктом може бути керівник органу вищого рівня, спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції або орган досудового розслідування.
 • Відповідно до ч. 1 ст. 53-1 Закону органи Національної поліції, прокуратури, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань та Національне агентство зобов’язані забезпечити функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення.

Інформація, отримана такими суб’єктами через регулярні канали повідомлення, вноситься до Порталу уповноваженими на це особами відповідних суб’єктів.

Варто зазначити, що, оскільки Законом не визначено вимог до регулярних каналів повідомлень, рекомендуємо при створенні таких каналів повідомлення забезпечити їх цілодобову доступність, безоплатність та зручність використання (такими каналами можуть бути, зокрема: спеціальна телефонна лінія, електронна скринька, онлайн-форма повідомлення, розміщена на вебсайті організації, тощо).

Отримана регулярними каналами або направлена з організації інформація про можливі факти кримінальних правопорушень, одержана органами досудового розслідування, розглядається в порядку, визначеному КПК України (абз. 10 ч. 3 ст. 53-2 Закону).

Крім того, отримана регулярними каналами чи направлена з організацій інформація про можливі факти адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, одержана органами, уповноважені особи яких мають право складати протоколи про відповідні адміністративні правопорушення, розглядається в порядку, визначеному законом.

Такими органами відповідно до ст. 255 КУпАП є Національне агентство (в частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище) та органи Національної поліції (за винятком правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище).

 

Kанали зв’язку для повідомлення про корупцію:

 • телефон «гарячої лінії» (044) 287 82 82
 • public@patrol.police.gov.ua
  • спеціальна телефонна лінія для повідомлень викривачів: в.н. (8 440) 01 16
  • електронна пошта відділу запобігання корупції ДПП: vzk.dpp@patrol.police.gov.ua.
  • завантажити Шаблон повідомлення викривача;
  • поштова адреса: вул. Федора Ернста, 3, м. Київ, 03048.